ALGEMENE VOORWAARDEN

Fit Curpa: is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Groningen onder nummer: 73821888

Personal Trainer: Simone Ridderstap-Renkema

Simone Ridderstap-Renkema van Fit Curpa is gediplomeerd in Personal Training, gecertificeerd in Medisch personal training (verder trainer na Fysiotherapie), functioneel trainen en advisering op het gebied van voeding en leefstijl.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Fit Curpa

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Fit Curpa schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten Fit Curpa aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon of een rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met Fit Curpa voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten.

Activiteit(en): de door Fit Curpa aangeboden activiteit(en) Personal Training (PT), Small Group Training, HIT-trainingen, Bootcamp trainingen, Medisch Personal training (verder trainen/revalideren na fysiotherapie), Online coaching, sporten en bewegen met Senioren, advies geven op het gebied van voeding en leefstijl, fitness en vitaliteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Fit Curpa aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij Fit Curpa.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek en -formulier te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan één van de activiteiten. Het intakeformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend bij Fit Curpa te worden ingeleverd. Het intakegesprek dient volledig naar waarheid plaats te vinden. De activiteiten zullen pas van start gaan na een intakegesprek en ontvangst van het intakeformulier.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Fit Curpa meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Fit Curpa ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch/app geannuleerd te worden door zowel Fit Curpa als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de trainingssessie gewoon in rekening gebracht worden. Als Fit Curpa de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden. Daarnaast zal de klant een extra gratis trainingssessie ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op Fit Curpa rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Fit Curpa voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fit Curpa niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Voor elke door Fit Curpa aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Fit Curpa kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Fit Curpa is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Fit Curpa is niet aansprakelijk wanneer bij Fit Curpa, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Fit Curpa is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij de door Fit Curpa aangeboden activiteiten uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan in de toekomst afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Fit Curpa wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van uitvoering van diensten die Fit Curpa aanbiedt. De deelnemer is wel aansprakelijk wanneer Fit Curpa op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door de deelnemer. De klant dient Fit Curpa te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
Fit Curpa is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Dit betreft betalingsverplichting zoals overeengekomen, inspanningsverplichting voor het succes en welslagen van de dienstverlening die bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Als blijkt dat de klant tijdens intakegesprek niet de volledige waarheid heeft verteld en het intakeformulier niet naar waarheid heeft ingevuld.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Groningen stad.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Tijdens de intake en na bevestiging van de inschrijving zal Fit Curpa de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Fit Curpa zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Fit Curpa gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fit Curpa te voldoen.

Indien Fit Curpa over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Fit Curpa tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Fit Curpa een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Fit Curpa nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van Fit Curpa zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Fit Curpa is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fit Curpa. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch/app van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal Fit Curpa de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met Fit Curpa tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan Fit Curpa.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fit Curpa is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt Fit Curpa het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Fit Curpa een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 11. Privacy
Fit Curpa gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Fit Curpa is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Fit Curpa persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Fit Curpa door te geven.
Fit Curpa is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Fit Curpa gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Fit Curpa werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Fit Curpa te verzenden.
Fit Curpa verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Fit Curpa om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van Fit Curpa hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Fit Curpa). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Fit Curpa gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

Fit Curpa gebruikt de diensten van haar eigen app voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze app voldoet aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die Fit Curpa gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord en waar een dubbele authenticatie vereist is wanneer bestanden via een internetbrowser geraadpleegd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Fit Curpa via het contactformulier, e-mail: Info@fitcurpa.com, de app of telefonisch.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fit Curpa voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Fit Curpa. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fit Curpa.

Alle door Fit Curpa verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fit Curpa ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Fit Curpa zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Fit Curpa. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Fit Curpa is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Fit Curpa is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fit Curpa beoordeeld en beslist.